หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลนางั่ว
 
สภาพทั่วไป
 
  อาชีพประชากร
 
 

การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะมีการปลูกใบยาสูบ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่วเขียว ฯลฯ

การประมง ประชาชนบางส่วนจะมีการขุดสระ โดยใช้พื้นที่ทางการเกษตรส่วนตัว ในการทำการประมงน้ำจืด เช่น เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาช่อน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ เป็นต้น

การปศุสัตว์ ประชาชนบางส่วนมีการเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ หมู ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ ในพื้นที่ตำบลนางั่วเป็นอาชีพเสริม
  ภูมิอากาศ
 
 
สภาพภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายนของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคมของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1000 - 1200 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 23 องศาเซลเซียส
 
  ภูมิประเทศ
 
 

ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนางั่ว มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ราบเนินเขา
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนางั่ว ส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 %
 
  การศึกษาในชุมชน
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
  การสาธารณสุขในชุมชน