หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางั่ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน

สำนักงานเทศบาลตำบล นางั่ว

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล นางั่ว

ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาว นางั่ว
เทศบาลตำบลนางั่ว
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
นางสาวหนึ่งกมล เกิดดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว
สายตรงผู้บริหาร 086-445-8922
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 146 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 230 
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 266 
   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
   
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ทต.นางั่ว
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอในปานกลาง
  พอใจน้อย
  ไม่พอใจ
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
ข่าวสาร
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4686 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4690-4736 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4594-4669 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว1383  [ 31 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1378  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1425 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 31 มี.ค. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว69  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1381 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ฝ่าวิกฤตสุขภาพจากปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1380  [ 31 มี.ค. 2566 ]
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776  [ 30 มี.ค. 2566 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 มี.ค. 2566 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364  [ 30 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331  [ 30 มี.ค. 2566 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว1324 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมหัวข้อ การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ผ่านระบบออนไลน์หรือสตรีมมิ่ง (Streaming) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1319  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ กสว. มท 0820.3/ว1323 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4173-4237 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
   
   
 
พช0023.3/ว 760 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 156 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 1989,1990 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ แนบ1 ]  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 155 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 756 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 747 การติดตามเเละเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 746 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 719 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟ่ป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 719 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟ่ป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 735 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 735 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 734 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 734 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.3/ว720 , 722 รายงานผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM [ แนบ1 ]  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.3/ว720 , 722 รายงานผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM [ แนบ1 ]  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 717 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 717 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 718 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 718 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 149 ขอให้เน้นย้ำสถานศึกษานำหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณืไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ว 149  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
   
   
 
ทต.ซับสมอทอด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านโคก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.พุเตย พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Dos and Donts [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านโคก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ฝายนาแซง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้สบภัยพิบัติฉุกเฉินวาตภัย [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศ อบต.ซับไม้แดง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลื [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ฝายนาแซง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำร้อน โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และทบทว [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.นางั่ว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกลาง ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดป่า ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดป่า แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.บัววัฒนา รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีมงคล บัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดตามโครงการเฉลิมพระเกียร [ 30 มี.ค. 2566 ]จ้างค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนราชการ จำนวน 7 [ 29 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ [ 28 มี.ค. 2566 ]

   
 
   
 
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (7 มี.ค. 2566)    อ่าน 17  ตอบ 1  
ขอสอบถามเบอร์ติดต่อ กองคลัง (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 104  ตอบ 1  
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
C
L
I
C
K
สถานที่
สำคัญ
C
L
I
C
K
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
     
  คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน  
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-8922
เทศบาลตำบล นางั่ว
 
เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-560-019 โทรสาร : 056-729-598  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนางั่ว  
จำนวนผู้เข้าชม 3,293,459 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2562  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
ทต. นางั่ว
facebook
ทต. นางั่ว
ทต. นางั่ว
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ทต.นางั่ว
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
CLICK