หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางั่ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลนางั่ว
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างเทศบาลตำบลนางั่ว ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางั่ว ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไพล์ที่ 1 ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไพล์ที่ 2 ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ไฟล์แนบ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ ไฟล์แนบ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ
    พรบ./พรก. ไฟล์แนบ
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ไฟล์แนบ
    - พระราชกฤษฎ ี กา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) ไฟล์แนบ
    - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไฟล์แนบ
    - พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2) ไฟล์แนบ
    - พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่8)
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 2 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 4 ไฟล์แนบ
    - ไฟล์แนบ 5 ไฟล์แนบ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
    - กองการประปา เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A ไฟล์แนบ
    กระดานสนทนา (Webboard) ไฟล์แนบ
  o9 Social network ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไฟล์แนบ
    - การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ไฟล์แนบ
    - การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเทจ็จริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ไฟล์แนบ
    - การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาตไิทย/บุคคลที่ไีม่มีสถานะทาง ทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร ไฟล์แนบ
    - การขอเปล่ียนบัตรประจำ ตัวประชาชนกรณีเปล่ียนช่ือตัวช่ือสกุลหรือช่ือตัวและช่ือ สกุล ไฟล์แนบ
    - การขอเลขที่บ้าน ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - คู่มือกองการศึกษา ไฟล์แนบ
    - คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) ไฟล์แนบ
  o17 E-Service ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 ไฟล์แนบ
    - แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบปนระมาณ 2565 ไตรมาส 1 ไฟล์แนบ
    - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-8922
เทศบาลตำบล นางั่ว
 
เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-560-019 โทรสาร : 056-729-598  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนางั่ว  
จำนวนผู้เข้าชม 1,917,072 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2562  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10