หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลนางั่ว
 
บุคลากร
 


นายสมบูรณ์ เสียงเพราะ
ปลัดเทศบาลตำบลนางั่ว
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
 


นางประกายดาว เมืองแมน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)


นางสาวสุภาพร ถนอมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)


นางวิชชุดา มณีโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกนกอร มาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวณีรนุช สายโลหิต
คนงาน