สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ทต.นางั่ว
พอใจมากที่สุด ( 5 )
22.73%
พอใจมาก ( 7 )
31.82%
พอในปานกลาง ( 4 )
18.18%
พอใจน้อย ( 2 )
9.09%
ไม่พอใจ ( 4 )
18.18%