หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลนางั่ว
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาเมือง
เพิ่มความสุขให้ประชาชนในท้องถิ่น"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนางั่ว
 
 
  พันธกิจ
 
 
สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาการกีฬา และฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสังคม
 
พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของเทศบาลตำบล ในงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ควบคุมและป้องกันโรค เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข
 
พัฒนาและสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์กร
 
สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์กร
 
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
 
กลยุทธ์
 

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ให้ความรู้และเทคนิคในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าทั่วไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน